PENGGUNAAN BAHASA JAWA OLEH PENGAMEN KAWASAN KAMPUNG PENGAMEN PGOT DI BANYUDONO TAHUN 2009 (Suatu Kajian Sosiolinguistik)

Arifin, Fuad Fauzia (2013) PENGGUNAAN BAHASA JAWA OLEH PENGAMEN KAWASAN KAMPUNG PENGAMEN PGOT DI BANYUDONO TAHUN 2009 (Suatu Kajian Sosiolinguistik). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (506Kb) | Preview

  Abstract

  ABSTRACT FUAD FAUZIA ARIFIN. C0105024. 2013. THE USE OF JAVANESE LANGUANGE BY PENGAMEN KAWASAN KAMPUNG PENGAMEN PGOT DI BANYUDONO(Suatu Kajian Sosiolinguistik),FAKULTAS SASTRA DAN SENI RUPA UNIVERSITAS SEBELAS MARET. Issuess raised in this study, namely : 1). What form of code switching, code mixing, and Interference in the ask of Javanese language by Street Singer who live in PGOT ?, (2). What is the function of code switching, code mixing, and Interference by the Street Singer who live in PGOT,( 3). What factors underlying the use code switching, code mixing, and Interference of Javanese language by Street Singer who live in PGOT ?. The purpose of this study are : 1). Describe the form of code switching, code mixing, and Interference in the use of the Java Language by Street Singer who live in PGOT. 2). Explain the functions of code switching, code mixing, and Interference for the Street Singer who live in PGOT.3). Explain the underflying factors occurrance of code switching, code mixing, and Interference in the us of Java Language by Street Singer who live in PGOT. This study took place in PGOT Banyudono. The data types are oral data. Data sources from informants are selected. The data in this study where Javanese Speech by Street Singer in PGOT containings code switching, code mixing, and Interference.This study also uses dishonest methods to analyze the using of Java Language factors by Street Singer in PGOT the function of code switching, code mixing, and Interference. The result found in this study there where three. First, there is a form of code switching, and Interference in Java Language usage by Street Singer in PGOT. code mixing that is found in the form code mixing form the Indonesia language. code mixing that be found in the form of code mixing of word, code mixing of reduplication and code mixing of phrase. Interference found inthe form of Interference of Morphology. For more that be found in Java Language usage by Street Singer in PGOT. second, the code switching, code mixing, and Interference has a specific function, namely : a). code switching function is to connect or keep talking the language used in accordance with the partners said, chargings the confersation beacause of the charging role of the subject, and rein force the message confersation. b). code mixing, function of facilitate narrative point accross because of the desire to explain, an emphasis on narrative purpose, and show self identity, and (C) the Interference function for the ease and fluecy in communication. Third, the of Java Language by Street Singer in PGOT is affacted by situation and with whom they spoke. SARI PATHI FUAD FAUZIA ARIFIN. C0105024. 2013. PENGGUNAAN BAHASA JAWA OLEH PENGAMEN KAWASAN KAMPUNG PENGAMEN PGOT DI BANYUDONO TAHUN 2009(Suatu Kajian Sosiolinguistik),FAKULTAS SASTRA DAN SENI RUPA UNIVERSITAS SEBELAS MARET. Prêkawis ingkang dipuntêliti wontȇn ing panalitèn punika,antawisipun : (1) Kados pundi wujudipun alih kode,campur kode,saha interferensi wontȇn ing basa jawi ingkang dipunginakakên dêning pengamen ing PGOT Banyudono?,(2)Kados pundi fungsi alih kode,campur kode,saha interferensi ingkang dipun-ginakakèn ing PGOT Banyudono?,(3) Faktor-faktor punapa ingkang njalari alih kode,campur kode,saha interferensi Basa Jawi ingkang dipun-ginakakên dening pengamen ing PGOT Banyudono?. Panalitèn punika ancas pikajênganipun inggih punika : (1) ngandharakên wujud alih kode,campur kode,saha interferensi wontȇn ing Basa Jawi ingkang dipun-ginakakên dening pengamen ing PGOT Banyudono,(2) njlèntrêhakên fungsi alih kode,campur kode,saha interferensi ingkang dipun-ginakakên dening pengamen ing PGOT Banyudono,(3) njlèntrêhakên fakto-faktor ingkang njalari kadadosanipun alih kode,campur kode,saha interferensi ingkang dipun-ginakakên pengamen ing PGOT Banyudono. Panalitèn punika mêndhêt lokasi ing kecamatan Banyudono.Datanipun inggih menika data lesan.Sumber data saking informan ingkang pinilih.Data panalitèn punika awujud gunêman pengamen ing PGOT Banyudono ingkang ginakeken Basa Jawi saha ngandhut alih kode,campur kode,saha interferensi.Metode saha teknik penyediaan data wonten ing panalitèn punika ngginakaken metode sadap.Metode analisis data ngginakakên metode distribusional kanggé ngandharakên wujud alih kode,campur kode,saha interferensi.Panalitèn punika ugi ngginakakên metode padan kanggé ngandharakên faktor-faktor ingkang njalari Bahasa Jawi ingkang dipun-ginakakên pengamen ing PGOT Banyudono. Dudutan ing panalitèn punika wontȇn tiga,ingkang kaping satunggal wujud alih kode wontȇn ing Basa Jawi ingkang dipun-ginakakên déning pengamen ing PGOT Banyudono,alih kode ingkang pinanggih inggih punika alih kode Basa Indonesia wontȇn ing Basa Jawi saha alih kode Basa Jawi wontȇn ing Basa Indonesia,campur kode pinanggih inggih punika campur kode kata, campur kode reduplikasi saha campur kode frasa.Interferensi ingkang pinanggih punika Interferensi morfologi. Interferensi morfologi ingkang kathah wontȇn ing gineman pengamen ing PGOT Banyudono. Ingkang kaping kalih,alih kode anggadahi fungsi mligi,inggih punika : (a) Fungsi alih kode kanggè nyambung guneman mawi basa ingkang sami kaliyan basa ingkang dipun-ginakakên déning mawan ginen,ngewahi fungsi gineman amargi ewahipun topik gineman,saha ngiyataken wosing ginȇman,(b) fungsi campur kode kangge nggampilaken anggenipun ngaturakȇn pikajengan gineman,saha nedahaken identitas diri,(c) fungsi Interferensi kangge nggampilakên saha nglancarakên komunikasi.Ingkang kaping tiga,faktor-faktor dipun-ginakaken Basa Jawi dèning pengamen ing PGOT Banyudono amargi kahanan saha kaliyan sintên tiyang punika ginȇman. ABSTRAK FUAD FAUZIA ARIFIN. C0105024. 2013. PENGGUNAAN BAHASA JAWA OLEH PENGAMEN KAWASAN KAMPUNG PENGAMEN PGOT DI BANYUDONO TAHUN 2009(Suatu Kajian Sosiolinguistik),FAKULTAS SASTRA DAN SENI RUPA UNIVERSITAS SEBELAS MARET. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu : (1) bagaimanakah bentuk alih kode, campur kode,dan interferensi dalam pemakaian bahasa Jawa oleh pengamen yang berdomisili di PGOT Banyudono?, (2) bagaimanakah fungsi alih kode, campur kode,dan interferensi oleh pengamen di PGOT Banyudono,?(3) faktor apa saja yang melatarbelakangi pemakaian bahasa Jawa oleh pengamen di PGOT Banyudono?. Tujuan penelitian ini yaitu (1) mendiskripsikan bentuk alih kode, campur kode,dan interferensi dalam pemakaian bahasa Jawa oleh pengamen di PGOT Banyudono, (2) mendiskripsikan fungsi alih kode, campur kode,dan interferensi oleh pengamen di PGOT Banyudono, (3) menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya alih kode, campur kode,dan interferensi dalam pemakaian bahasa Jawa oleh pengamen di PGOT Banyudono. Penelitian ini mengambil lokasi di kecamatan Banyudono Basis data berupa data lisan : sumber data berasal dari informasi yang terpilih dari informan yang tinggal di PGOT Banyudono yang mengandung alih kode, campur kode,dan interferensi.Metode data menggunakan metode distribusional untuk menganalisis bentuk alih kode, campur kode,dan interferensi.Penelitian ini menggunakan metode Padan untuk menganalisis faktor-faktor yang membelakangi pemakaian bahasa Jawa oleh pengamen di PGOT Banyudono ,fungsi alih kode, campur kode,dan interferensi pemakaian bahasa Jawa di PGOT Banyudono. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini ada tiga: Pertama bentuk alih kode, campur kode,dan interferensi dalam pemakaian bahasa Jawa oleh pengamen di PGOT Banyudono.Alih kode yang ditemukan berupa alih kode bahasa Indonesia ke bahasa Jawa dan alih kode bahasa Indonesia ke bahasa Jawa. Campur kode yang ditemukan berupa campur kode kata campur kode reduplikasi, campur kode frasa,dan campur kode klausa. Interferensi yang digunakan interferensi berupa interferensi morfologi. Interferensi banyak ditemukan dalam tuturan bahasa Jawa oleh pengamen di PGOT Banyudono. Kedua fungsi alih kode, campur kode,dan interferensi mempunyai fungsi tertentu : (a) fungsi alih kode untuk mengimbangi pembicaraan sesuai yang dibicarakan mitra tutur merubah pembicaraan karena perubahannya topik pembicaraan dan mempertegas peran pembicara (b) fungsi campur kode untuk mempermudah menyampaikan maksud tuturan karena keinginan untuk menjelaskan memberikan penekanan pada maksud tuturan dan menunjukkan identitas diri (c) fungsi interferensi untuk kelancaran akan komunikasi tempat.Ketiga faktor yang melatarbelakangi pemakaian bahasa Jawa oleh pengamen di PGOT Banyudono di pengaruhi oleh situasi dan dengan siapa mereka berbicara.

  Item Type: Thesis (Other)
  Subjects: P Language and Literature > PA Classical philology
  Divisions: Fakultas Sastra dan Seni Rupa > Sastra Daerah
  Depositing User: Nur Anisah
  Date Deposited: 26 Apr 2014 22:44
  Last Modified: 26 Apr 2014 22:44
  URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/13834

  Actions (login required)

  View Item