SÊRAT DONGÈNG BRAMBANG BAWANG SAHA DONGÈNG ARUMSARI (SUATU TINJAUAN FILOLOGIS)

Kuncoro, Aji Wahyu (2014) SÊRAT DONGÈNG BRAMBANG BAWANG SAHA DONGÈNG ARUMSARI (SUATU TINJAUAN FILOLOGIS). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (875Kb) | Preview

  Abstract

  Aji Wahyu Kuncoro. C0106006. 2013. Kagungan Dalêm Sêrat Dongèng Brambang Bawang saha Dongèng Arumsari (Suatu Tinjauan Filologis). Skripsi : Jurusan Sastra Daerah Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta. Ingkang dados dasar panalitèn naskah Sêrat Dongèng Brambang Bawang saha Dongèng Arumsari punika wontên kalih prêkawis, inggih punika, dèrèng wontên kajian filologis saha kajian isi tumrap naskah Sêrat Dongèng Brambang Bawang saha Dongèng Arumsari. Saking bab filologis wontênipun lêpating panyêrat ing naskah Sêrat Dongèng Brambang Bawang saha Dongèng Arumsari. Saking bab isi amargi isi naskah Sêrat Dongèng Brambang Bawang saha Dongèng Arumsari ingkang ngrêmenakên inggih punika anyariyosakên Dongèng Brambang Bawang saha Dongèng Arumsari, ingkang salêbêting cariyos wontên lêlampahan ingkang mokal dumados wontên ing donya, kadosta têkên ingkang sagêd dados rajabrana, ugi mripat sagêd dipunpasang malih. Pêrkawis ingkang dipunrêmbag inggih punika: 1) Kados punapa suntingan teks naskah Sêrat Dongèng Brambang Bawang saha Dongèng Arumsari ingkang têbih saking kalêpatan jumbuh kaliyan cara kêrjanipun filologi? 2) Kados punapa piwucal ingkang wontên salêbêting naskah Sêrat Dongèng Brambang Bawang saha Dongèng Arumsari? Tujuwanipun panalitèn inggih punika: 1) Nêmtokakên suntingan teks naskah Sêrat Dongèng Brambang Bawang saha Dongèng Arumsari ingkang rêsik saking kalêpatan mawi cara kerja filologi. 2) Mêdharakên piwucal ingkang wontên salêbêting naskah Sêrat Dongèng Brambang Bawang saha Dongèng Arumsari. Wujud panalitèn ingkang dipun ginakakên inggih punika panalitèn deskriptif kualitatif. Jinising panalitèn ingkang dipun ginakakên inggih punika panalitèn pustaka (library research). Data ingkang dipun dadosakên objek panalitèn inggih punika naskah lan teks Kagungan Dalêm Sêrat Dongèng Brambang Bawang saha Dongèng Arumsari. Teknik pangêmpalan data dipunwiwiti saking inventarisasi naskah kanthi maos katalog, salajêngipun moto naskah sarta ngêmpalakên data sanèsipun kagêm njangkêpi kajian isi kadosta buku-buku, makalah, kamus, ugi artikel ingkang bahas babagan dongèng. Asilipun saking panalitèn mawi cara filologi inggih punika: 1) Suntingan teks Kagungan Dalêm Sêrat Dongèng Brambang Bawang saha Dongèng Arumsari ingkang rêsik saking kalêpatan mawi cara filologi. 2) Kagungan Dalêm Sêrat Dongèng Brambang Bawang saha Dongèng Arumsari nyariyosakên Dongèng Brambang Bawang saha Dongèng Arumsari ing salêbêtipun dongèng wontên piwucal moral kadosta nuntun tumindak bêcik tumrap sêsami, amanah, lan gadhah sêdya ingkang sae.

  Item Type: Thesis (Other)
  Subjects: P Language and Literature > PI Oriental languages and literatures
  Divisions: Fakultas Sastra dan Seni Rupa > Sastra Daerah
  Depositing User: Mohammad Fatchurrohman
  Date Deposited: 16 Apr 2014 09:00
  Last Modified: 16 Apr 2014 09:00
  URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/11391

  Actions (login required)

  View Item